HOTEL KAMAT Plus

Dr. Dinakar Desai Road
Ankola - 581314, Karnataka

Phone: 08388-232677/232777
Mob: +91 74068 45707

Email: kamatplus@gmail.com